Warunki Licencji

Programu DBLoader

 1. Przedmiot Licencji zwany dalej Oprogramowaniem jest całkowitą własnością Autora i jest chroniony przez prawo polskie. Autor udziela Użytkownikowi prawo do użytkowania Oprogramowania zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.
 2. Użytkownik ma prawo do:
  • użytkowania Oprogramowania na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych zarówno w celach prywatnych, jak i komercyjnych;
  • do sporządzenia kopii zapasowych Oprogramowanie ma własny użytek;
 3. Użytkownik nie ma prawa do:
  • zmieniania, tłumaczenia, analizowania, dekompilowania lub jakiejkolwiek innej formy ingerowania w  Oprogramowanie;
  • sprzedawania i wypożyczania Oprogramowania.
 4. Umowa oraz prawa Użytkownikowi wynikające z umowy, tracą moc, jeśli Użytkownik nie spełni któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy. W takim przypadku Autor będzie dochodzilł swoich praw określonych na mocy właściwych przepisów.
 5. Autor dokłada wszelkich starań, aby Oprogramowanie działało prawidłowo, zgodnie z przyjętymi założeniami Jednakże Oprogramowanie udostępniane jest na zasadzie „jak jest”, w związku z czym Autor zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z użytkowania Oprogramowania niezależnie od tego, w jaki sposób te szkody powstały i czego dotyczą. Autor nie gwarantuje, że oprogramowanie spełni oczekiwania Użytkownika. Użytkownik ponosi pełne ryzyko, co do możliwości użycia Oprogramowania do określonego celu.
 6. Program wykorzystuje elementy biblioteki QT (za pośrednictwem Pyside) na licencji LGPL. Źródła Pyside dostępne są pod adresem https://wiki.qt.io/PySide